100517 Texas Wild On Film Tour - Texas A&M University-Corpus Christi